Kiedy to minęło? – zastanawiasz się patrząc na swoje dziecko, z dumą pakujące nowy plecak. Już niedługo przekroczy próg szkoły. Nie jako przedszkolak, lecz jako uczeń, gotowy na nowe wyzwania i osiągnięcia.
Radość miesza się jednak z obawą o to, jak dziecko poradzi sobie w nieznanym dotąd środowisku i czy sprosta wymaganiom.

Czym jest dojrzałość szkolna? Jakie umiejętności powinno opanować dziecko gotowe dla podjęcia nauki w pierwszej klasie? Jak pomóc?

Rozwój fizyczny i manualny

 • Ma odpowiednie do wieku: wzrost, wagę oraz sprawne narządy wewnętrzne, a także sprawdzony wzrok i słuch (ewentualne wady są korygowane).
 • Wykazuje się dobrym stanem zdrowia, odpornością na choroby i zmęczenie.
 • Jest sprawne ruchowo (posiada umiejętność skakania, rzucania i łapania piłki, jazdy na rowerze).
 • Ma prawidłowo działające narządy mowy.
 • Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.
 • Sprawnie chodzi i biega, zachowując równowagę ciała.
 • Wykonuje improwizacje ruchowe do muzyki lub opowiadania nauczyciela.
 • Samodzielnie ubiera się, zapina guziki, wiąże sznurowadła.
 • Prawidłowo wykonuje czynności higieniczne i korzysta z toalety.
 • Posługuje się przy rysowaniu i innych czynnościach zawsze tą samą ręką.
 • Prawidłowo trzyma przybory i stosuje odpowiedni nacisk podczas rysowania.
 • Rysuje szlaczki.
 • Kolorując, mieści się w konturze.
 • Podejmuje i samodzielnie wykonuje prace plastyczno-konstrukcyjne.
 • Sprawnie posługuje się nożyczkami.
 • Rysuje postać ludzką

Na co warto zwrócić uwagę?

 • Czy dziecko lubi zabawy ruchowe?
 • Czy chętnie uczestniczy w zespołowych grach ruchowych?
 • Czy jest w stanie zachować określoną pozycję przez jakiś czas (spokojnie stać, siedzieć)?
 • Czy dziecko dobrze widzi i słyszy?
 • Czy męczy się szybciej niż rówieśnicy?

Rozwój umysłowy

 • Interesuje się otaczającym światem, odczuwa potrzebę uczenia się.
 • Potrafi słuchać w skupieniu tego, co mówi lub czyta nauczyciel, czy rodzic.
 • Słucha uważnie poleceń i rozumie ich treść.
 • Potrafi coraz dłużej zajmować się jedną, nawet monotonną czynnością.
 • Coraz częściej pojawia się pamięć dowolna (dziecko na żądanie zapamiętuje i potrafi odtworzyć wcześniej przyswojone treści).
 • Potrafi formułować proste wnioski na podstawie obserwowanych faktów (np. na ulicy są kałuże, tzn., że padał deszcz).
 • Orientuje się w najbliższym otoczeniu (zna swój adres zamieszkania, miasto, kraj, wie, czym zajmują się rodzice itp.).
 • Zapamiętuje wierszyki, piosenki, po wysłuchaniu opowiadania potrafi opowiedzieć treść.
 • Dziecko wypowiada się pełnymi zdaniami, potrafi opowiedzieć historyjkę, obrazek.

Ćwiczenia doskonalące pamięć i uwagę

 • Nauka wierszyków, piosenek.
 • Gry typu MEMO.
 • Zabawy polegające na zapamiętywaniu układu przedmiotów, następnie odgadywanie, co się zmieniło.
 • Nauka kolejności dni tygodnia, pór roku itp.
 • Zagadki, zawierające w treści dwie lub więcej wskazówek.

Rozwój percepcyjno – motoryczny

Analiza i synteza wzrokowa - Kompetencja umysłu, polegająca na rozkładaniu na podstawowe elementy docierających do mózgu wrażeń słuchowych i wrażeń wzrokowych oraz ponownym ich syntetyzowaniu i interpretowaniu, warunkująca opanowanie umiejętności czytania i pisania.

 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej:
 • Rozpoznawanie odgłosów.
 • Dziecko ma powiedzieć, jaką głoskę słyszy na początku i na końcu wyrazu.
 • Dzielenie wyrazów na głoski, sylaby oraz składanie wyrazów z usłyszanych głosek/sylab.
 • Szukanie różnic/podobieństw w obrazkach.
 • Układanie według wzoru.
 • Rysowanie według wzoru

Orientacja kierunkowo – przestrzenna - Umożliwia piszącemu dziecku podjęcie decyzji, jak względem siebie ułożyć elementy graficzne pisma.

Ćwiczenia orientacji kierunkowo - przestrzennej

 • Zabawy/polecenia angażujące orientację kierunkowo – przestrzenną (połóż to na półce po lewej... itp.).
 • Pytanie dziecka, w której ręce trzyma określony przedmiot.
 • Zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie przyborów piśmienniczych.

Rozwój społeczno – emocjonalny:

 • Panowanie nad emocjami.
 • Poczucie obowiązku.
 • Umiejętność pokonywania trudności.
 • Empatia.
 • Poczucie przynależności do grupy.
 • Rozumienie zasad i norm społeczno-moralnych.
 • Motywy prospołeczne.

Jak wspierać rozwój społeczno – emocjonalny dziecka?

 • Rozmawiać z dzieckiem o jego uczuciach związanych z przeżytymi sukcesami oraz porażkami.
 • Uwrażliwiać dziecko na potrzeby i uczucia innych osób poprzez rozmowy oraz prezentowanie właściwych postaw społecznych.
 • Powierzać dziecku obowiązki i odpowiedzialne zadania .
 • Dawać dziecku jak najwięcej okazji do kontaktów z rówieśnikami.
 • Stwarzać dziecku okazje do radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.
 • Inspirować dziecko do zachowań prospołecznych (działania na rzecz innych).

Jak przygotować dziecko do pójścia do szkoły?

 • Zaangażuj dziecko w przygotowania – wybór przyborów szkolnych, placaka;
 • Przygotuj miejsce do nauki – biurko, półkę na książki;
 • Zadbaj o dobrą, spokojną atmosferę emocjonalną w domu, utrzymuj z dzieckiem emocjonalny kontakt;
 • Ustal stały rozkład dnia, obejmujący czas przeznaczony na zabawę i czas przeznaczony na naukę;
 • Stwarzaj dziecku okazje do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami;
 • Nigdy nie strasz dziecka szkołą i nauczycielami
.