Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

RODO

Od 25 maja 2018 obowiązują w naszej przychodni unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, tzw. RODO.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem zbierającym, przechowującym i decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy ul. Sułkowskiego 58a, 85-634 Bydgoszcz (dalej WPZP w Bydgoszczy), w skład której wchodzą:

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
Andrzej Sielski  adres e-mail: iod@wpzp.bydgoszcz.pl
Telefon kontaktowy:  52/372 11 82

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji do świadczeń zdrowotnych udzielanych w WPZP w Bydgoszczy oraz w trakcie udzielania świadczeń.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych WPZP w Bydgoszczy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ udzielając świadczeń zdrowotnych jesteśmy do tego zobligowani przez szczegółowe przepisy z zakresu ochrony zdrowia obowiązujące w polskim porządku prawnym, w tym w szczególności:

– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160),
– Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318
i 1524).

Również RODO daje WPZP w Bydgoszczy podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii :

„przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego” art.9 ust.2 h RODO.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów rozliczeniowych z Narodowym Funduszem Zdrowia, który na mocy przepisów jest płatnikiem udzielanych na rzecz pacjentów świadczeń zdrowotnych.

Dzięki temu możesz:

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych pacjentów w celu udzielanie świadczeń zdrowotnych nie wymaga od WPZP w Bydgoszczy pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ sposób i zakres przetwarzania danych  w tym przypadku jest ściśle określony w przepisach i jest to obowiązek ustawowy.

Odmowa podania wymaganych danych osobowych jest równoznaczna z brakiem zgody na leczenia.

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zarejestrować i zrealizować dla Ciebie świadczenie zdrowotne, a tym samym świadczyć Ci usługę:

Jakie masz uprawnienia wobec WPZP w Bydgoszczy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu i prawo do sprostowania.    

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

Pozostałe prawa wskazane w RODO, tj. prawo do usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, ze względu na ciążący na przychodni ustawowy obowiązek archiwizacyjny nie może zostać zrealizowane.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie:

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj.

„podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta”.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez WPZP w Bydgoszczy do państw trzecich poza obszar EOG.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane przetwarzane przez WPZP w Bydgoszczy nie są profilowane.

Czy w przychodni stosowany jest monitoring wizyjny?

Na terenie budynku Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy ul. Sułkowskiego 58A funkcjonuje system monitoringu. Celem prowadzenia monitoringu jest ochrona przed działaniami mogącymi spowodować szkodę dla zakładu pracy. Zarejestrowane informacje nie będą wykorzystywane do celów innych niż wymienione.

Autor: Aleksandra Motoczyńska